Dolnośląskie Stokrotki

Gmina Łagiewniki uczestniczy w projekcie pn. "Dolnośląskie Stokrotki", wdrażanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Łagiewnicki samorząd otrzymał 3120 zł dotacji na realizację tego przedsięwzięcia. Zasadniczym celem projektu jest potrzeba uzupełnienia oferty, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi Dolnego Śląska. W ramach projektu organizowane są zajęcia taneczno-ruchowe, które rozpoczęły się 1 września br. i będą trwać do końca grudnia br. W zajęciach uczestniczą bezpłatnie dwie grupy po 12 osób każda. Uczestnictwo jest doskonałą alternatywą do spędzenia wolnego czasu, które ma na celu rozwinięcie umiejętności tanecznych oraz obranie własnego stylu tanecznego. W zajęciach uczestniczą dzieci z Przedszkola Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach i młodzież Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach Projekt zakłada organizację: ćwiczeń rytmicznych, zabaw rytmiczno-muzycznych, ćwiczeń aerobowych do muzyki oraz ćwiczeń i zajęć choreograficznych. Na grudzień zaplanowano uroczyste spotkanie, podczas którego zostanie dokonane podsumowanie projektu. Uczestnicy będą się mogli popisać przed publicznością umiejętnościami zdobytymi podczas zajęć. Organizacja zajęć zakłada przygotowanie układów tanecznych wspólnie - dzieci przedszkolne i gimnazjaliści oraz oddzielnie . Taka forma współdziałania daje obu stronom korzyści. Wzajemne obcowanie obu grup wiekowych rozwija umiejętność współpracy, stwarza możliwości wzajemnej pomocy, daje poczucie radości z osiągniętego wspólnie rezultatu, a także uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Maria Rałowska

SZKOLNY KONKURS LITEROWANIA "SPELLING MASTER"

3 października 2014r. w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach po raz pierwszy odbył się konkurs "Spelling Master" ("Mistrz literowania"). Organizatorem była nauczycielka języka angielskiego p. Magdalena Mosoń. Konkurs był skierowany do uczniów klas I, którzy we wrześniu uczą się angielskiego alfabetu. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych jakim jest umiejętność literowania.

Konkurs został przeprowadzony na wzór amerykański. W tamtejszych szkołach, uczniowie stoją przy swoich ławkach i literują zadane przez nauczyciela słowo. Siadają, kiedy popełnią błąd.

I miejsce zdobyła Anita Warchoł z klasy Ia, II miejsce - Sabina Jaśnikowska z klasy Ib, a III miejsce zajęła Kinga Najdek z klasy Ib. Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy. Nagrody książkowe zostaną wręczone na najbliższym apelu. Gratulujemy.

"To już jest koniec (...)"

Stało się... Z dniem 30.09.2014r. zakończyliśmy realizację wielostronnego partnerskiego projektu szkół Comenius p.t. "A Visual travel to traditions". Pracę nad przedsięwzięciem rozpoczęliśmy we wrześniu 2012r. Celem naszego projektu było kolekcjonowanie zdjęć od naszych przodków dotyczących dawnych tradycji i pokazanie, jak są obchodzone. Uczestnicy projektu mogli ocenić pozytywne i negatywne aspekty współcześnie obchodzonych tradycji poprzez osobiste w nich uczestnictwo. Uczniowie mogli również nabrać pewności siebie poprzez kontakt z młodzieżą z państw europejskich. Mieli okazję uświadomić sobie, jak ważna jest znajomość języków obcych we współczesnym świecie, a udział w spotkaniach projektowych potwierdzał znaczenie starego porzekadła, iż "Podróże kształcą". Wspólnie ze szkołami z Turcji, Bułgarii, Czech, Włoch oraz Hiszpanii doświadczyliśmy czegoś więcej niż realizację celów zawartych we wniosku aplikacyjnym. Zawarliśmy nowe przyjaźnie, zobaczyliśmy, jak bardzo się różnimy, a zarazem jak jesteśmy do siebie podobni. Hasło przewodnie naszego projektu "Zjednoczeni w różnorodności" nabrało prawdziwego znaczenia. Nasza podróż do tradycji zakończyła się. Mamy nadzieję, że w podobnym składzie będzie nam dane realizować jeszcze nie jeden projekt. Dziękujemy wszystkim, którzy angażowali się w nasze działania choć w najmniejszym stopniu. Dziękujemy sponsorom za pomoc finansową, rzeczową. Mamom - za pyszne ciasta. Dziękujemy Wam drodzy uczniowie za to, że dzięki Wam każde spotkanie projektowe nabierało innego wymiaru. Drodzy rodzice, bez Was nie moglibyśmy realizować tego projektu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Magdalena Mosoń
Szkolny koordynator projektu

Wycieczka edukacyjna do Myśliborza

W dniach 30 września i 1 października bieżącego roku grupa 39 uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Myśliborza. Ośrodek Centrum Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu (powiat jaworski), położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”, który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Uczniowie w czasie dwudniowego pobytu w Centrum brali udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych. W pierwszym dniu pobytu w ośrodku uczniowie pracowali w trzech mniejszych grupach metodami aktywnymi. Wykonywali doświadczenia, obserwowali, pozyskiwali obiekty obserwacji (łowienie bezkręgowców w pobliskim potoku), posługując się przy tym sprzętem laboratoryjnym, mikroskopami, binokularami, przewodnikami.

Zajęcia laboratoryjne dotyczyły procesu fotosyntezy, badań chemicznych i makroskopowych gleb oraz określania zanieczyszczeń i klas czystości wody na podstawie organizmów bezkręgowych. Poza ćwiczeniami zorganizowanymi przez pracowników Centrum uczniowie mieli w godzinach popołudniowych i wieczornych zajęcia organizowane przez opiekunów:
- sportowo– rekreacyjne - gra w siatkówkę, badmintona,
- wieczorne grillowanie – smażenie kiełbasek.

Drugi dzień pobytu to zajęcia terenowe w "Wąwozie Myśliborskim". Ścieżka przyrodnicza została tu wytyczona w 1986 roku. Posiada długość 4,5 km, czas przejścia 2,5 do 3 godzin. Występują tu jedyne na Dolnym Śląsku stanowiska paproci języcznika zwyczajnego oraz mieszany las wyżowy. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali pomiary dendrometryczne drzew; pomiary obwodu, wysokości oraz określali wiek drzew. Wszystko odnotowywali na kartach pracy. Rozpoznawali gatunki drzew i roślin.

Uczestnicy wycieczki dostali ogromną dawkę wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny nauk przyrodniczych - biologii, chemii, geografii. Zajęcia edukacyjne zwłaszcza laboratoryjne kształtują umiejętności kojarzenia faktów, rozbudzają i rozwijają zainteresowania wiedzą przyrodniczą. Uczniowie mieli sposobność obcowania ze sprzętem laboratoryjnym i mikroskopowym, wykorzystując go do przeprowadzania doświadczeń. Rozwijali umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów. Bardzo podobała im się taka metoda pracy, więc aktywnie uczestniczyli w różnorodnych formach dydaktycznych.

Maria Lenarczyk, Krystyna Lachowicz

Akcja „ Sprzątanie Świata – Polska 2014”

Dnia 18 września br. roku w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach odbył się apel informacyjny dotyczący 21 edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2014” pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!

Uczniowie klas drugich i pierwszych przedstawili założenia tegorocznej akcji, której głównym celem było promowanie „nieśmiecenia”, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, odkrywanie lasów i odpowiedzialna turystyka. Wykonana była również gazetka ukazująca negatywny wpływ turystyki na różne elementy środowiska, szczególnie przyczyniające się do degradacji naturalnego ekosystemu leśnego.

Następnego dnia uczniowie klas pierwszych gimnazjum uczestniczyli aktywnie w sprzątaniu oczyszczając tereny wokół Ślęży, a mianowicie: Przełęcz Tąpadła, teren wokół „Źródełka Życia” w Sulistrowiczkach oraz stary park „Wenecja” wraz z terenami przydrożnymi. W akcji wzięło udział 67 uczniów wraz z wychowawcami oraz organizatorkami wszystkich działań p. Marią Lenarczyk i Krystyną Lachowicz.

Każda osoba zaopatrzona była w rękawice jednorazowego użytku zapewniające bezpieczeństwo podczas zbierania śmieci oraz worki, w które zaopatrzył nas p. Wiesław Pazgan – pracownik Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Akcja przebiegała sprawnie i efektywnie. Po zebraniu śmieci młodzież miała możliwość odpocząć i zintegrować się podczas wspólnego ogniska.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "SZKOŁA WSPÓŁPRACY Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły". Jest to ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego głównym celem jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły. Sześciu przedstawicieli naszego gimnazjum: Kamila Piechura i Małgorzata Kwiędacz - reprezentujące samorząd uczniowski, dwoje rodziców - pani Anna Juraszek oraz pani Izabela Kucharek, a także dwoje nauczycieli - pani dyrektor Mariola Początek i pani Maria Rałowska uczestniczyło w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu. Szkolenia miały na celu wyposażenie przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę i kompetencje potrzebne do budowania w szkole współpracy i kapitału społecznego. W celu włączenia całej społeczności szkolnej w działania projektowe zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy debaty na temat stanu współpracy w szkole. Do udziału w debatach uczniowie zapraszali innych uczniów, rodzice - rodziców, a nauczyciele pozostałych członków rady pedagogicznej. Kolejnym krokiem, prowadzącym do zwiększonego zaangażowania uczniów i rodziców w życie szkoły, były zajęcia warsztatowe podczas których analizowaliśmy wnioski z przeprowadzonych debat oraz zaplanowaliśmy kolejne zadania, które będą angażowały większość uczniów, rodziców, a także nauczycieli i staną się okazją do współpracy.

Serdecznie zapraszamy UCZNIÓW, RODZICÓW i NAUCZYCIELI do włączenia się w nasze działania. Liczymy na WASZE pomysły i owocną współpracę!

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele biorący udział projekcie

Poprzednie